Kısa bir süre önce Exo v2 için kısa bilgiler vermiştik. Microsoft EXO V3’ü REST API kullanımı ile beraber genel kullanıma sundu.

PowerShell Gallery | ExchangeOnlineManagement 3.0.0

EXO V3 ile Exchange Online’da kullanılan REST API kullanıma sunuldu ve artık daha hızlı sorgulama işlemi yapabilmektedir.

  • Certificate based authentication(CBA) kullanılabilir duruma getirilmiş.
  • REST API desteklenen komut setleri, Exchange Online PowerShell üzerinde kullanılabilmekte.
  • Rest API; Modern Authentication için yerleşik bir desteğe sahiptir ve remote PowerShell oturumuna güvenmemektedir. (WinRM ihtiyacı bulunmamaktadır)

Aşağıda bulunan komut satırını kullanarak EXO V3 modül yüklemesi gerçekleştirebilirsiniz.

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement

EXO V3 için ilerleyen günlerde bir kaç güncelleme gelebilir gibi çünkü;

  • Her bağlantı sırasında tüm Exchange Online PowerShell setlerini tekrar tekrar indiriyor.
  • REST API kullanımında kullanıcının temp klasörüne 20 – 30 MB’lık powershell modülü oluşturuyor.

Aslında oluşturduğu bu modül içerisinde REST API için kullanılan komut setleri bulunmakta, bunu teyit etmek için aşağıdaki gibi bir satır kullanabilirsiniz.

(Get-Module tmp_5npraajt.3v3).ExportedFunctions | ft Key

Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

PS C:\Users\Cengiz> (Get-Module tmp_5npraajt.3v3).ExportedFunctions | ft Key

Key
---
Add-AvailabilityAddressSpace
Add-DistributionGroupMember
Add-MailboxFolderPermission
Add-MailboxLocation
Add-MailboxPermission
Add-ManagementRoleEntry
Add-PublicFolderClientPermission
Add-RecipientPermission
Add-RoleGroupMember
Add-UnifiedGroupLinks
Approve-ElevatedAccessRequest
Check-ExoInformationBarrierSymmetry
Clear-ActiveSyncDevice
Clear-MobileDevice
Clear-TextMessagingAccount
Compare-TextMessagingVerificationCode
Complete-MigrationBatch
ConvertFrom-ExoJobData.ps1
Delete-QuarantineMessage
Deny-ElevatedAccessRequest
Disable-AntiPhishRule
Disable-App
Disable-ATPEvaluationRule
Disable-ATPProtectionPolicyRule
Disable-ElevatedAccessControl
Disable-EOPProtectionPolicyRule
Disable-HostedContentFilterRule
Disable-HostedOutboundSpamFilterRule
Disable-InboxRule
Disable-JournalArchiving
Disable-JournalRule
Disable-Mailbox
Disable-MailPublicFolder
Disable-MalwareFilterRule
Disable-OutlookProtectionRule
Disable-ReportSubmissionRule
Disable-SafeAttachmentRule
Disable-SafeLinksRule
Disable-SweepRule
Disable-TransportRule
Enable-AntiPhishRule
Enable-App
Enable-ATPEvaluationRule
Enable-ATPProtectionPolicyRule
Enable-ElevatedAccessControl
Enable-EOPProtectionPolicyRule
Enable-HostedContentFilterRule
Enable-HostedOutboundSpamFilterRule
Enable-InboxRule
Enable-JournalRule
Enable-Mailbox
Enable-MailPublicFolder
Enable-MalwareFilterRule
Enable-OrganizationCustomization
Enable-OutlookProtectionRule
Enable-ReportSubmissionRule
Enable-SafeAttachmentRule
Enable-SafeLinksRule
Enable-SweepRule
Enable-TransportRule
Export-ActivityExplorerData
Export-ApplicationData
Export-DlpPolicyCollection
Export-MailboxDiagnosticLogs
Export-MigrationReport
Export-QuarantineMessage
Export-TransportRuleCollection
Get-AcceptedDomain
Get-AccessToCustomerDataRequest
Get-ActiveSyncDevice
Get-ActiveSyncDeviceAccessRule
Get-ActiveSyncDeviceClass
Get-ActiveSyncDeviceStatistics
Get-ActiveSyncMailboxPolicy
Get-ActiveSyncOrganizationSettings
Get-AdaptiveScope
Get-AddressBookPolicy
Get-AdminAuditLogConfig
Get-AdministrativeUnit
Get-AdvancedThreatProtectionDocumentDetail
Get-AdvancedThreatProtectionDocumentReport
Get-AntiPhishPolicy
Get-AntiPhishRule
Get-App
Get-ApplicationAccessPolicy
Get-ArcConfig
Get-ATPBuiltInProtectionRule
Get-ATPEvaluation
Get-ATPEvaluationRule
Get-AtpPolicyForO365
Get-ATPProtectionPolicyRule
Get-ATPTotalTrafficReport
Get-AuditConfig
Get-AuditConfigurationPolicy
Get-AuditConfigurationRule
Get-AuditLogSearch
Get-AuthenticationPolicy
Get-AuthServer
Get-AvailabilityAddressSpace
Get-AvailabilityConfig
Get-BlockedConnector
Get-BlockedSenderAddress
Get-CalendarDiagnosticAnalysis
Get-CalendarDiagnosticLog
Get-CalendarDiagnosticObjects
Get-CalendarNotification
Get-CalendarProcessing
Get-CalendarViewDiagnostics
Get-CASMailbox
Get-CASMailboxPlan
Get-ClassificationRuleCollection
Get-ClientAccessRule
Get-Clutter
Get-CompliancePolicyFileSyncNotification
Get-CompliancePolicySyncNotification
Get-ComplianceTag
Get-ComplianceTagStorage
Get-CompromisedUserAggregateReport
Get-CompromisedUserDetailReport
Get-ConfigAnalyzerPolicyRecommendation
Get-ConnectionByClientTypeDetailReport
Get-ConnectionByClientTypeReport
Get-Contact
Get-ContentMalwareMdoAggregateReport
Get-ContentMalwareMdoDetailReport
Get-CrossTenantAccessPolicy
Get-CsActiveUserReport
Get-CsAVConferenceTimeReport
Get-CsClientDeviceDetailReport
Get-CsClientDeviceReport
Get-CsConferenceReport
Get-CsP2PAVTimeReport
Get-CsP2PSessionReport
Get-CsPSTNConferenceTimeReport
Get-CsPSTNUsageDetailReport
Get-CsUserActivitiesReport
Get-CsUsersBlockedReport
Get-CustomizedUserSubmission
Get-DataClassification
Get-DataClassificationConfig
Get-DataEncryptionPolicy
Get-DataRetentionReport
Get-DeviceComplianceDetailsReport
Get-DeviceComplianceDetailsReportFilter
Get-DeviceCompliancePolicyInventory
Get-DeviceComplianceReportDate
Get-DeviceComplianceSummaryReport
Get-DeviceComplianceUserInventory
Get-DeviceComplianceUserReport
Get-DeviceConditionalAccessPolicy
Get-DeviceConditionalAccessRule
Get-DeviceConfigurationPolicy
Get-DeviceConfigurationRule
Get-DevicePolicy
Get-DeviceTenantPolicy
Get-DeviceTenantRule
Get-DistributionGroup
Get-DistributionGroupMember
Get-DkimSigningConfig
Get-DlpDetailReport
Get-DlpDetectionsReport
Get-DlpIncidentDetailReport
Get-DlpKeywordDictionary
Get-DlpPolicy
Get-DlpPolicyTemplate
Get-DlpSensitiveInformationTypeConfig
Get-DlpSensitiveInformationTypeRulePackage
Get-DlpSiDetectionsReport
Get-DynamicDistributionGroup
Get-DynamicDistributionGroupMember
Get-ElevatedAccessApprovalPolicy
Get-ElevatedAccessAuthorization
Get-ElevatedAccessRequest
Get-EligibleDistributionGroupForMigration
Get-EmailAddressPolicy
Get-EmailTenantSettings
Get-EOPProtectionPolicyRule
Get-EvaluationModeReport
Get-EvaluationModeReportSeries
Get-EventsFromEmailConfiguration
Get-ExoConnectivityTableSnapshot
Get-ExoInformationBarrierPolicy
Get-ExoInformationBarrierRelationship
Get-ExoInformationBarrierSegment
Get-ExoRecipientsStatus
Get-ExoSegmentsSnapshot
Get-ExoUsersByIBSegment
Get-ExternalInOutlook
Get-FailedContentIndexDocuments
Get-FederatedOrganizationIdentifier
Get-FederationInformation
Get-FederationTrust
Get-FfoMigrationReport
Get-FocusedInbox
Get-Group
Get-GroupActivityReport
Get-GroupMailbox
Get-HistoricalSearch
Get-HostedConnectionFilterPolicy
Get-HostedContentFilterPolicy
Get-HostedContentFilterRule
Get-HostedOutboundSpamFilterPolicy
Get-HostedOutboundSpamFilterRule
Get-HybridMailflow
Get-HybridMailflowDatacenterIPs
Get-InboundConnector
Get-InboxRule
Get-InformationBarrierReportDetails
Get-InformationBarrierReportSummary
Get-IntraOrganizationConfiguration
Get-IntraOrganizationConnector
Get-IRMConfiguration
Get-JournalRule
Get-LicenseVsUsageSummaryReport
Get-LinkedUser
Get-LogonStatistics
Get-M365CrossTenantAccessPolicy
Get-M365DataAtRestEncryptionPolicy
Get-M365DataAtRestEncryptionPolicyAssignment
Get-Mailbox
Get-MailboxActivityReport
Get-MailboxAuditBypassAssociation
Get-MailboxAutoReplyConfiguration
Get-MailboxCalendarConfiguration
Get-MailboxCalendarFolder
Get-MailboxEnhancedRestoreBatch
Get-MailboxFolder
Get-MailboxFolderPermission
Get-MailboxFolderStatistics
Get-MailboxIRMAccess
Get-MailboxJunkEmailConfiguration
Get-MailboxLocation
Get-MailboxMessageConfiguration
Get-MailboxOverrideConfiguration
Get-MailboxPermission
Get-MailboxPlan
Get-MailboxPreferredLocation
Get-MailboxRegionalConfiguration
Get-MailboxRestoreRequest
Get-MailboxRestoreRequestStatistics
Get-MailboxSearch
Get-MailboxSpellingConfiguration
Get-MailboxStatistics
Get-MailboxUsageDetailReport
Get-MailboxUsageReport
Get-MailboxUserConfiguration
Get-MailContact
Get-MailDetailATPReport
Get-MailDetailDlpPolicyReport
Get-MailDetailEncryptionReport
Get-MailDetailEvaluationModeReport
Get-MailDetailTransportRuleReport
Get-MailFilterListReport
Get-MailFlowStatusReport
Get-MailPublicFolder
Get-MailTrafficATPReport
Get-MailTrafficEncryptionReport
Get-MailTrafficPolicyReport
Get-MailTrafficSummaryReport
Get-MailUser
Get-MalwareFilterPolicy
Get-MalwareFilterRule
Get-ManagementRole
Get-ManagementRoleAssignment
Get-ManagementRoleEntry
Get-ManagementScope
Get-MessageCategory
Get-MessageClassification
Get-MessageTrace
Get-MessageTraceDetail
Get-MessageTrackingReport
Get-MigrationBatch
Get-MigrationConfig
Get-MigrationEndpoint
Get-MigrationStatistics
Get-MigrationUser
Get-MigrationUserStatistics
Get-MobileDevice
Get-MobileDeviceDashboardSummaryReport
Get-MobileDeviceMailboxPolicy
Get-MobileDeviceStatistics
Get-MoveRequest
Get-MoveRequestStatistics
Get-MxRecordReport
Get-MxRecordsReport
Get-Notification
Get-O365ClientBrowserDetailReport
Get-O365ClientBrowserReport
Get-O365ClientOSDetailReport
Get-O365ClientOSReport
Get-OMEConfiguration
Get-OnlineMeetingConfiguration
Get-OnPremisesOrganization
Get-OrganizationalUnit
Get-OrganizationConfig
Get-OrganizationRelationship
Get-OutboundConnector
Get-OutboundConnectorReport
Get-OutlookProtectionRule
Get-OwaMailboxPolicy
Get-PartnerApplication
Get-PartnerCustomerUserReport
Get-PerimeterConfig
Get-PerimeterMessageTrace
Get-PhishSimOverridePolicy
Get-PhishSimOverrideRule
Get-Place
Get-PolicyConfig
Get-PolicyTipConfig
Get-PublicFolder
Get-PublicFolderClientPermission
Get-PublicFolderItemStatistics
Get-PublicFolderMailboxDiagnostics
Get-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Get-PublicFolderMailboxMigrationRequestStatistics
Get-PublicFolderStatistics
Get-QuarantineMessage
Get-QuarantineMessageHeader
Get-QuarantinePolicy
Get-RbacDiagnosticInfo
Get-Recipient
Get-RecipientPermission
Get-RecipientStatisticsReport
Get-RemoteDomain
Get-ReportExecutionInstance
Get-ReportSchedule
Get-ReportScheduleList
Get-ReportSubmissionPolicy
Get-ReportSubmissionRule
Get-ResourceConfig
Get-RetentionEvent
Get-RetentionPolicy
Get-RetentionPolicyTag
Get-RMSTemplate
Get-RoleAssignmentPolicy
Get-RoleGroup
Get-RoleGroupMember
Get-SafeAttachmentPolicy
Get-SafeAttachmentRule
Get-SafeLinksAggregateReport
Get-SafeLinksDetailReport
Get-SafeLinksPolicy
Get-SafeLinksRule
Get-SCInsights
Get-ScopeEntities
Get-ScorecardClientDeviceReport
Get-ScorecardClientOSReport
Get-ScorecardClientOutlookReport
Get-ScorecardMetricsReport
Get-SearchDocumentFormat
Get-SecOpsOverridePolicy
Get-SecOpsOverrideRule
Get-SecurityPrincipal
Get-SenderPermission
Get-SensitivityLabelActivityDetailsReport
Get-SensitivityLabelActivityReport
Get-ServiceDeliveryReport
Get-ServicePrincipal
Get-ServiceStatus
Get-SharingPolicy
Get-SmimeConfig
Get-SPOActiveUserReport
Get-SpoofIntelligenceInsight
Get-SpoofMailReport
Get-SPOSkyDriveProDeployedReport
Get-SPOSkyDriveProStorageReport
Get-SPOTeamSiteDeployedReport
Get-SPOTeamSiteStorageReport
Get-SPOTenantStorageMetricReport
Get-StaleMailboxDetailReport
Get-StaleMailboxReport
Get-SupervisoryReviewActivity
Get-SupervisoryReviewPolicyReport
Get-SupervisoryReviewPolicyV2
Get-SupervisoryReviewReport
Get-SupervisoryReviewRule
Get-SweepRule
Get-SyncConfig
Get-SyncRequest
Get-SyncRequestStatistics
Get-TenantAllowBlockListItems
Get-TenantAllowBlockListSpoofItems
Get-TextMessagingAccount
Get-ToolInformation
Get-TransportConfig
Get-TransportRule
Get-TransportRuleAction
Get-TransportRulePredicate
Get-UnifiedAuditSetting
Get-UnifiedGroup
Get-UnifiedGroupLinks
Get-User
Get-UserPhoto
Import-DlpPolicyCollection
Import-RecipientDataProperty
Import-TransportRuleCollection
Invoke-BirthdayCalendarSync
Invoke-ShadowCalendarSync
New-ActiveSyncDeviceAccessRule
New-ActiveSyncMailboxPolicy
New-AdminAuditLogSearch
New-AntiPhishPolicy
New-AntiPhishRule
New-App
New-ApplicationAccessPolicy
New-ATPBuiltInProtectionRule
New-ATPEvaluationRule
New-ATPProtectionPolicyRule
New-AuthenticationPolicy
New-AvailabilityConfig
New-ClassificationRuleCollection
New-ClientAccessRule
New-CompliancePolicySyncNotification
New-DatabaseMaintenanceRequest
New-DataClassification
New-DataEncryptionPolicy
New-DistributionGroup
New-DkimSigningConfig
New-DkimSigningConfigSelectorCnames
New-DlpPolicy
New-DynamicDistributionGroup
New-ElevatedAccessApprovalPolicy
New-ElevatedAccessRequest
New-EmailAddressPolicy
New-EOPProtectionPolicyRule
New-Fingerprint
New-HostedConnectionFilterPolicy
New-HostedContentFilterPolicy
New-HostedContentFilterRule
New-HostedOutboundSpamFilterPolicy
New-HostedOutboundSpamFilterRule
New-InboundConnector
New-InboxRule
New-IntraOrganizationConnector
New-JournalRule
New-M365DataAtRestEncryptionPolicy
New-Mailbox
New-MailboxAuditLogSearch
New-MailboxEnhancedRestoreBatch
New-MailboxFolder
New-MailboxRestoreRequest
New-MailboxSearch
New-MailContact
New-MailMessage
New-MailUser
New-MalwareFilterPolicy
New-MalwareFilterRule
New-ManagementRole
New-ManagementRoleAssignment
New-ManagementScope
New-MessageClassification
New-MigrationBatch
New-MigrationEndpoint
New-MobileDeviceMailboxPolicy
New-MoveRequest
New-OnPremisesOrganization
New-OrganizationRelationship
New-OutboundConnector
New-OutlookProtectionRule
New-OwaMailboxPolicy
New-PartnerApplication
New-PolicyTipConfig
New-PrivilegedIdentityManagementRequest
New-ProtectionServicePolicy
New-PublicFolder
New-QuarantinePermissions
New-QuarantinePolicy
New-RemoteDomain
New-ReportSchedule
New-ReportSubmissionPolicy
New-ReportSubmissionRule
New-RetentionPolicy
New-RetentionPolicyTag
New-RoleAssignmentPolicy
New-RoleGroup
New-SafeAttachmentPolicy
New-SafeAttachmentRule
New-SafeLinksPolicy
New-SafeLinksRule
New-SchedulingMailbox
New-ServicePrincipal
New-SharingPolicy
New-SweepRule
New-SyncMailPublicFolder
New-SyncRequest
New-TenantAllowBlockListItems
New-TenantAllowBlockListSpoofItems
New-TransportRule
New-UnifiedGroup
Preview-QuarantineMessage
Release-QuarantineMessage
Remove-ActiveSyncDevice
Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
Remove-ActiveSyncMailboxPolicy
Remove-AntiPhishPolicy
Remove-AntiPhishRule
Remove-App
Remove-ApplicationAccessPolicy
Remove-ATPEvaluation
Remove-ATPProtectionPolicyRule
Remove-AuditConfigurationPolicy
Remove-AuditConfigurationRule
Remove-AuditStubFolder
Remove-AuthenticationPolicy
Remove-AvailabilityAddressSpace
Remove-AvailabilityConfig
Remove-BlockedConnector
Remove-BlockedSenderAddress
Remove-CalendarEvents
Remove-ClassificationRuleCollection
Remove-ClientAccessRule
Remove-CompliancePolicyFileSyncNotification
Remove-CompliancePolicySyncNotification
Remove-DataClassification
Remove-DistributionGroup
Remove-DistributionGroupMember
Remove-DlpPolicy
Remove-DynamicDistributionGroup
Remove-ElevatedAccessApprovalPolicy
Remove-EmailAddressPolicy
Remove-EOPProtectionPolicyRule
Remove-HostedConnectionFilterPolicy
Remove-HostedContentFilterPolicy
Remove-HostedContentFilterRule
Remove-HostedOutboundSpamFilterPolicy
Remove-HostedOutboundSpamFilterRule
Remove-HybridConfiguration
Remove-InboundConnector
Remove-InboxRule
Remove-IntraOrganizationConnector
Remove-JournalRule
Remove-M365CrossTenantAccessPolicy
Remove-Mailbox
Remove-MailboxFolderPermission
Remove-MailboxIRMAccess
Remove-MailboxLocation
Remove-MailboxPermission
Remove-MailboxRestoreRequest
Remove-MailboxSearch
Remove-MailboxUserConfiguration
Remove-MailContact
Remove-MailUser
Remove-MalwareFilterPolicy
Remove-MalwareFilterRule
Remove-ManagementRole
Remove-ManagementRoleAssignment
Remove-ManagementRoleEntry
Remove-ManagementScope
Remove-MessageClassification
Remove-MigrationBatch
Remove-MigrationEndpoint
Remove-MigrationUser
Remove-MobileDevice
Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
Remove-MoveRequest
Remove-OnPremisesOrganization
Remove-OrganizationRelationship
Remove-OutboundConnector
Remove-OutlookProtectionRule
Remove-OwaMailboxPolicy
Remove-PartnerApplication
Remove-PolicyTipConfig
Remove-PublicFolder
Remove-PublicFolderClientPermission
Remove-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Remove-QuarantinePolicy
Remove-RecipientPermission
Remove-RemoteDomain
Remove-ReportSchedule
Remove-ReportSubmissionPolicy
Remove-ReportSubmissionRule
Remove-RetentionPolicy
Remove-RetentionPolicyTag
Remove-RoleAssignmentPolicy
Remove-RoleGroup
Remove-RoleGroupMember
Remove-SafeAttachmentPolicy
Remove-SafeAttachmentRule
Remove-SafeLinksPolicy
Remove-SafeLinksRule
Remove-ServicePrincipal
Remove-SharingPolicy
Remove-SweepRule
Remove-SyncMailPublicFolder
Remove-SyncRequest
Remove-TenantAllowBlockListItems
Remove-TenantAllowBlockListSpoofItems
Remove-TransportRule
Remove-UnifiedGroup
Remove-UnifiedGroupLinks
Remove-UserPhoto
Reset-EventsFromEmailBlockStatus
Reset-ShadowCalendar
Resume-MailboxRestoreRequest
Resume-MoveRequest
Resume-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Resume-SyncRequest
Revoke-ElevatedAccessAuthorization
Rotate-DkimSigningConfig
Search-AdminAuditLog
Search-MailboxAuditLog
Search-MessageTrackingReport
Search-UnifiedAuditLog
Send-TextMessagingVerificationCode
Set-AcceptedDomain
Set-AccessToCustomerDataRequest
Set-ActiveSyncDeviceAccessRule
Set-ActiveSyncMailboxPolicy
Set-ActiveSyncOrganizationSettings
Set-AdminAuditLogConfig
Set-AntiPhishPolicy
Set-AntiPhishRule
Set-App
Set-ApplicationAccessPolicy
Set-ArcConfig
Set-ATPBuiltInProtectionRule
Set-ATPEvaluationRule
Set-AtpPolicyForO365
Set-ATPProtectionPolicyRule
Set-AuthenticationPolicy
Set-AvailabilityConfig
Set-CalendarNotification
Set-CalendarProcessing
Set-CASMailbox
set-CASMailboxPlan
Set-ClassificationRuleCollection
Set-ClientAccessRule
Set-Clutter
Set-Contact
Set-DataClassification
Set-DataEncryptionPolicy
Set-DistributionGroup
Set-DkimSigningConfig
Set-DlpPolicy
Set-DynamicDistributionGroup
Set-ElevatedAccessApprovalPolicy
Set-ElevatedAccessRequest
Set-EmailAddressPolicy
Set-EmailTenantSettings
Set-EOPProtectionPolicyRule
Set-EventsFromEmailConfiguration
Set-ExternalInOutlook
Set-FederatedOrganizationIdentifier
Set-FocusedInbox
Set-Group
Set-GroupMailbox
Set-HostedConnectionFilterPolicy
Set-HostedContentFilterPolicy
Set-HostedContentFilterRule
Set-HostedOutboundSpamFilterPolicy
Set-HostedOutboundSpamFilterRule
Set-HybridMailflow
Set-InboundConnector
Set-InboxRule
Set-IntraOrganizationConnector
Set-IRMConfiguration
Set-JournalRule
Set-LabelProperties
Set-LinkedUser
Set-M365CrossTenantAccessPolicy
Set-M365DataAtRestEncryptionPolicy
Set-M365DataAtRestEncryptionPolicyAssignment
Set-Mailbox
Set-MailboxAuditBypassAssociation
Set-MailboxAutoReplyConfiguration
Set-MailboxCalendarConfiguration
Set-MailboxCalendarFolder
Set-MailboxFolderPermission
Set-MailboxIRMAccess
Set-MailboxJunkEmailConfiguration
Set-MailboxLocation
Set-MailboxMessageConfiguration
Set-MailboxPlan
Set-MailboxRegionalConfiguration
Set-MailboxRestoreRequest
Set-MailboxSearch
Set-MailboxSpellingConfiguration
Set-MailContact
Set-MailPublicFolder
Set-MailUser
Set-MalwareFilterPolicy
Set-MalwareFilterRule
Set-ManagementRoleAssignment
Set-ManagementRoleEntry
Set-ManagementScope
Set-MessageClassification
Set-MigrationBatch
Set-MigrationConfig
Set-MigrationEndpoint
Set-MigrationUser
Set-MobileDeviceMailboxPolicy
Set-MoveRequest
Set-Notification
Set-OMEConfiguration
Set-OnPremisesOrganization
Set-Organization
Set-OrganizationConfig
Set-OrganizationRelationship
Set-OutboundConnector
Set-OutlookProtectionRule
Set-OwaMailboxPolicy
Set-PartnerApplication
Set-PerimeterConfig
Set-Place
Set-PolicyTipConfig
Set-ProtectionServicePolicy
Set-PublicFolder
Set-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Set-QuarantinePermissions
Set-QuarantinePolicy
Set-RegulatoryComplianceUI
Set-RemoteDomain
Set-ReportSchedule
Set-ReportSubmissionPolicy
Set-ReportSubmissionRule
Set-ResourceConfig
Set-RetentionPolicy
Set-RetentionPolicyTag
Set-RMSTemplate
Set-RoleAssignmentPolicy
Set-RoleGroup
Set-SafeAttachmentPolicy
Set-SafeAttachmentRule
Set-SafeLinksPolicy
Set-SafeLinksRule
Set-ServicePrincipal
Set-SharingPolicy
Set-SmimeConfig
Set-SweepRule
Set-SyncRequest
Set-TenantAllowBlockListItems
Set-TenantAllowBlockListSpoofItems
Set-TextMessagingAccount
Set-TransportConfig
Set-TransportRule
Set-UnifiedAuditSetting
Set-UnifiedGroup
Set-User
Set-UserPhoto
Start-AuditAssistant
Start-HistoricalSearch
Start-ManagedFolderAssistant
Start-MigrationBatch
Start-MigrationUser
Stop-HistoricalSearch
Stop-MigrationBatch
Stop-MigrationUser
Suspend-MailboxRestoreRequest
Suspend-MoveRequest
Suspend-PublicFolderMailboxMigrationRequest
Suspend-SyncRequest
Sync-CrossTenantAccessPolicy
Test-ApplicationAccessPolicy
Test-ClientAccessRule
Test-DatabaseEvent
Test-DataClassification
Test-DataEncryptionPolicy
Test-DlpPolicies
Test-InformationBarrierPolicy
Test-IRMConfiguration
Test-M365DataAtRestEncryptionPolicy
Test-MailboxAssistant
Test-MAPIConnectivity
Test-Message
Test-MigrationServerAvailability
Test-OAuthConnectivity
Test-OrganizationRelationship
Test-ServicePrincipalAuthorization
Test-TextExtraction
Troubleshoot-AgendaMail
Undo-SoftDeletedMailbox
Undo-SoftDeletedUnifiedGroup
Update-DistributionGroupMember
Update-HybridConfiguration
Update-License
Update-MaskingIndex
Update-PublicFolderMailbox
Update-Recipient
Update-RoleGroupMember
Upgrade-DistributionGroup
Validate-OutboundConnector
Validate-RetentionRuleQuery
Validate-ShadowCalendar
Write-AdminAuditLog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir